Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uklju?ivanje rije?nog prometa u moderne multimodalne logisti?ke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2014-05-13

print

Odrana tematska sjednica odbora o potencijalima razvoja rije?nog cruising turizma u Hrvatskoj

Hrvatski sabor

Odrana tematska sjednica odbora o potencijalima razvoja rije?nog cruising turizma u Hrvatskoj

Odbor za turizam i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga Sabora odrali su 8. svibnja 2014. zajedni?ku sjednicu s temom "Potencijali razvoja rije?nog cruising turizma u Hrvatskoj". Za CRUP d.o.o. iznimno je vano da je uvodni?ar na sjednici bio doc. dr. sc. Goran Vojkovi?, pravni savjetnik CRUP-a i docent Fakulteta prometnih znanosti. U radu sjednice sudjelovao je i Ivan Šuker, dipl. ing. direktor CRUP-a.

Prenosimo iz priop?enja Hrvatskog sabora:

„Tematska sjednica dvaju saborskih odbora okupila je više od 60 predstavnika Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatske turisti?ke zajednice, turisti?kih zajednica upanija i gradova Slavonije i Baranje, strukovnih komora, turisti?kih i putni?kih agencija, lu?kih uprava, parkova prirode, Instituta za turizam te brojne druge turisti?ke djelatnike.

Uvodni?ari doc. dr.sc. Goran Vojkovi? s Prometnoga fakulteta, dr.sc. Siniša Horak iz Instituta za turizam i ravnateljica Lu?ke uprave Vukovar Boana Matoš prezentirali su sadašnje stanje rije?nog cruisinga u Hrvatskoj, prednosti i slabosti postoje?eg zakonodavnog i strateškog okvira te mogu?nosti razvoja ovog turisti?kog segmenta.

Na rije?nim krstarenjima u Europi 2013. godine sudjelovalo je oko 950.000 putnika. Od oko 500 me?unarodnih krstarenja Dunavom ?ak polovica ih nije pristala u hrvatskim rije?nim lukama. Kako bi se unaprijedio cjeloviti proizvod rije?nih krstarenja u Hrvatskoj predloeno je koncipiranje turisti?ke ponude koja bi afirmirala Hrvatsku kao cruising odredišta, stvaranje inovativnog turisti?kog doivljaja u suradnji s lokalnim turisti?kim zajednicama i uvo?enje tematskih itinerera koji bi obuhvatili kulturnu i prirodnu baštinu te vrhunsku eno-gastronomsku ponudu. Osim Dunava, dugoro?no valja promišljati i valorizaciju Save, Drave i dijela Kupe kao plovnih pravaca, re?eno je me?u ostalim u uvodnom dijelu sjednice.

U raspravi je ustvr?eno da bi što urnije trebalo izraditi strateški i akcijski plan razvoja rije?nog cruising turizma kako bi lokalne samouprave zajedno sa svim klju?nim dionicima mogle uspješno pridonijeti razvoju ovog specijaliziranog turisti?kog proizvoda. Na tome bi trebala poraditi ministarstva prometa i turizma, uz potporu ministarstava kulture, zaštite okoliša i poljoprivrede, naglašeno je tijekom rasprave. Uz to je kao prvi korak u promociji rije?nog turizma, za jesen 2014. godine dogovoren tematski posjet najvanijih predstavnika cruising turizma: vlasnika najve?ih agencija, brodara, bookera te predstavnika medija, što bi zasigurno pomoglo uvrštavanju Hrvatske u relevantne programe i kataloge me?unarodnoga cruisinga.

Istaknuto je tako?er kako bi realizacija projekta 'Zagreb na Savi' bitno mogla doprinijeti budu?emu razvoju rije?noga cruisinga u Hrvatskoj jer bi se njime omogu?ilo dodatno valoriziranje sjajnih potencijala savskog plovnog puta sve do Zagreba.

Predsjednici dvaju saborskih odbora, Goran Beus Richembergh i Nada Turina-Đuri?, obavijestili su okupljene da ?e odbori na osnovu današnjih uvodnih izlaganja i rasprave izraditi dokument koji ?e obuhvatiti analizu postoje?eg stanja rije?nog cruising turizma u Hrvatskoj i preporuke ciljano usmjerene resornim institucijama s prijedlozima unaprje?enja postoje?eg stanja.“

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr